• Voor 17:00 besteld is dezelfde werkdag nog verstuurd.

Lees hier de algemene voorwaarden Vianen telecom 

De algemene voorwaarden zijn onderaan de pagina te downloaden als PDF-bestand.

Vianen telecom hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Wij hebben geprobeerd om alles zo duidelijk mogelijk te verwoorden, mocht u toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact te zoeken met ons via info@vianentelecom.nl U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06 44042751

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Aanbod

Artikel 4 – De overeenkomst

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Artikel 6 – Uitoefening herroepingsrecht

Artikel 7 – Prijs

Artikel 8 – Conformiteit en garanties

Artikel 9 – Levering

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Artikel 14 – Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden opgesteld door Vianen telecom.

2. Vianen telecom: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Vianen telecom ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72516801 en gevestigd te (4132 CN) Vianen aan de Sweder van Boesichemstraat 11.

3. Ondernemer: de (rechts)persoon die die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Vianen telecom.

4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Vianen telecom.

5. Klant: de consument en ondernemer gezamenlijk.

6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Vianen telecom georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Vianen telecom gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

10. Dag: kalenderdag;

11. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

12. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vianen telecom en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Vianen telecom en de klant.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.

5. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Vianen telecom.

Artikel 3. Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

Alle afbeeldingen die getoond worden op de website van Vianen telecom zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vianen telecom niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a. de prijs inclusief belastingen;

b. de eventuele kosten van aflevering;

c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

h. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;

i. de wijze waarop de klant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

j. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

k. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

l. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 4. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vianen telecom onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Vianen telecom passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaald, zal Vianen telecom daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Vianen telecom kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Vianen telecom op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Vianen telecom zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de Vianen telecom waar de klant met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de prijs, met inbegrip van alle belastingen en verzendkosten;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien Vianen telecom zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de klant.

2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of bekijken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt is dat de klant het product slecht zo mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in de winkel zou doen.

3. Indien de klant het product niet zorgvuldig gebruikt en bekijkt zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, is de klant aansprakelijk voor waardevermindering van het product.

4. Indien de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Vianen telecom retourneren, conform de door Vianen telecom verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Voor deze instructies wordt verwezen naar bijlage 1 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Uitoefening herroepingsrecht

1. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant dit binnen de bedenktermijn melden bij Vianen telecom en zal de klant zich houden aan de bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

2. Het risico en de bewijslast voor een tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

3. De klant draagt de (rechtstreekse) portokosten voor het retour zenden van de producten. De portokosten gemaakt door Vianen telecom worden niet terugbetaald.

4. Indien de klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Vianen telecom dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7. Prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Vianen telecom producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Vianen telecom geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8. Conformiteit en garantie

1. Vianen telecom staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Artikel 9. Levering

1. Vianen telecom zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Vianen telecom kenbaar heeft gemaakt.

3. Vianen telecom zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn overeen is gekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één

maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Vianen telecom het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Vianen telecom zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

6. Vianen telecom zal zich inspannen om alle producten in een deugdelijke verpakking te versturen. Het risico van beschadigingen en/of vermissingen van producten rust bij Vianen telecom tot het moment van bezorging van het product aan de klant. In het geval dat de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komt deze verantwoordelijkheid bij de klant te liggen.

Artikel 10. Betaling

1. Betaling vindt standaard plaats via vooruitbetaling. Betaling kan geschieden middels:

a. IDeal;

b. Overboeking.

2. De klant dient de gegevens zoals vermeldt in de factuur over te nemen en te vermelden bij overboeking van het bedrag.

3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en de klant is hierop gewezen door Vianen telecom, dan is de klant de wettelijke (handels)rente verschuldigd en is Vianen telecom tevens gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 11. Klachtenregeling

1. Vianen telecom beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vianen telecom.

3. Bij Vianen telecom ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De klant dient Vianen telecom in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

1. Vianen telecom behoudt alle rechten op door hem gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

2. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vianen telecom.

3. De logo’s en merk- en productnamen van merken zoals Apple, Samsung, Huawei, e.d. blijven eigendom van hun respectieve eigenaars.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Vianen telecom is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Vianen telecom.

2. Vianen telecom is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij zijn uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden of voor nevenschade.

3. Indien Vianen telecom aansprakelijk is gesteld en zij deze aansprakelijkheid erkend hebben dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:

a. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Vianen telecom minus de eigen risico.

b. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag.

Artikel 14. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

2. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en bestellingen offertes is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.

 

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden